Privacyverklaring

De Goorse IJsclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we u daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en we gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Goorse IJsclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Goorse IJsclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van Seizoenkaarthouders en leden van de Trainingsgroep worden door de Goorse IJsclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over en/of uitnodigingen  van de Goorse IJsclub (de organisatie zelf, natuurijs, trainingen en georganiseerde activiteiten);
 • Indeling van trainingsgroepen;
 • Doorgeven van lid gegevens van leden van de Trainingsgroep aan de KNSB.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Goorse IJsclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens voor het incasseren van abonnementen en contributies.

Uw persoonsgegevens worden door de Goorse IJsclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna gedurende maximaal 2 jaar, met als doel u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Foto’s op website en sociale media

De Goorse IJsclub plaats foto’s van haar activiteiten op haar website en sociaal media. Het doel van deze foto’s is om verslag te doen van een gebeurtenis of activiteit.  Hierbij hecht de Goorse IJsclub veel waarde aan de privacy van de mensen op de foto. Mocht u ondanks onze inspanning niet blij zijn met de gepubliceerde foto,  kunt u dit aan ons melden en dan verwijderen wij deze foto.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde (binnenlandse) partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken gegevens aan de volgende externe partijen:

 • De Baanvereniging Twente voor het huren van ijs
 • De KNSB, omdat zij het overkoepelende orgaan voor de schaatsverenigingen is en in verband met een verzekering voor de schaatsers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen. We zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming of via een mailbericht is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Goorse IJsclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden binnen 3 maanden na opzegging van uw lidmaatschap verwijderd uit het actieve ledenbestand. Het passieve ledenbestand wordt maximaal 2 jaar gehandhaafd. Gegevens van de financiële administratie (facturen) moeten 7 jaar bewaard blijven en worden daarna verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Goorse IJsclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze  leden, bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.